مراحل پروژه کاشانک

 

  

 

 --- اجرای تاسیسات

 

 

--- اجرای گچ و خاک

 

--- اتمام اسکلت

 

 --- اجرای لوله کشی برق